கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக

Admissions

Contact Info

  • Government Industrial Training Institute Women,

    Ayanthirumaligai Road, Salem - 636008, Tamil Nadu, India.

  • +91 - 427 - 240 3787

  • gitiw.tnsalem@gmail.com

Get in Touch